Odległość hali magazynowej, produkcyjnej namiotowej od budynku lub granicy działki — ile powinna wynosić?

odległość hali od budynku lub granicy działki

Jaka powinna być odległość hali magazynowej lub produkcyjnej od granicy działki? Ile wynosi odległość hali namiotowej od budynku? Sprawdź!

  1. Odległość hali namiotowej od granicy działki
  2. Odległość hali namiotowej od budynku
  3. Hala namiotowa a MPZP
  4. Jaka działka pod halę namiotową?

Wznoszenie hali namiotowej, mimo że jest znacznie prostszym i szybszym procesem niż budowa murowanego budynku, wymaga zwrócenia uwagi na kilka aspektów prawnych. Jednym z nich jest lokalizacja obiektu, a konkretniej jego odległość od granicy działki i istniejących już budynków. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, jednak istnieją rozporządzenia i zapisy, które mogą dotyczyć większości takich inwestycji.

Poniżej wyjaśniamy, jaka powinna być odległość hali magazynowej od granicy działki lub budynku.

Odległość hali namiotowej od granicy działki

odległość hali od granicy działki

Jak już wspomnieliśmy, każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny tego, jaką odległość hali produkcyjnej od granicy działki należy zachować. Wpływają na to różne czynniki. Mowa o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub wydanych warunkach zabudowy (WZ), specyfice hali magazynowej oraz klasyfikacji przeciwpożarowej.

W wielu przypadkach ten ostatni czynnik jest decydujący. Im większe obciążenie ogniowe, tym większa powinna być odległość hali namiotowej od granicy działki. Parametr ten wylicza się na podstawie wiedzy na temat konstrukcji hali i tego, z jakich materiałów została wzniesiona. Nie bez znaczenia jest również rodzaj towarów składowanych w hali.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki ustalono, że minimalna odległość hali od granicy działki powinna wynosić:

  • 4 m – jeżeli ściana hali zwrócona w stronę tej granicy posiada stolarkę otworową;
  • 3 m – jeżeli ściana hali zwrócona w stronę tej granicy nie posiada stolarki otworowej.

Odległość hali namiotowej od budynku

Podobnie odległość hali od budynku – ta zależy również od wcześniej wspomnianych czynników, a kluczowe są tu kwestie przeciwpożarowe. Podstawą prawną jest Dz.U.2022.0.1225 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a przede wszystkim Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe § 271. Odległość między budynkami.

Według wspomnianego Rozporządzenia „odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej(E), określoną w § 216 ust. 1 w 5 kolumnie tabeli, nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, być mniejsza niż odległość w metrach określona w poniższej tabeli:

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2 Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej PM Q w MJ/m2
ZL IN PM
Q ≤ 1000 1000 < Q ≤ 4000 Q > 4000
1 2 3 4 5 6
ZL 8 8 8 15 20
IN 8 8 8 15 20
PM Q ≤ 1000 8 8 8 15 20
PM 1000 < Q ≤ 4000 15 15 15 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

 

Źródło: https://architektura.info/

 

Według wartości widniejących w tabeli odległość hali produkcyjnej od budynku może wynosić od 2 do 20 metrów. Powyższe Rozporządzenie zawiera wiele informacji na temat różnych wariantów lokalizacji obiektów. Są to instrukcje, które należy stosować w określonych sytuacjach. Dobrym przykładem jest zapis mówiący, że jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego z budynków ma właściwości rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%.

odległość hali od budynku

Rozporządzenie określa również m.in. odległość hali od lasu.

Jak widać, określenie odległości hali magazynowej od budynku jest kwestią złożoną. Nierzadko wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu przepisów przeciwpożarowych.

Hala namiotowa a MPZP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego odgrywa bardzo ważną rolę w ustaleniu odległości hali magazynowej od granic działki bądź innego obiektu. Wpływa on również na inne, często bardzo podstawowe kwestie – chodzi tu m.in. o stwierdzenie, czy dana działka jest działką budowlaną, jakie obiekty można na niej ulokować czy też pod jaką inwestycję można ją wykorzystać.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zawiera również bardziej szczegółowe informacje na temat działki. Określa, jakie są ograniczenia dotyczące lokalizacji obiektów na działce (np. linia energetyczna), jaki procent działki można zabudować oraz z jakich materiałów elewacyjnych można korzystać.

Warto zaznaczyć, że nie każdy region ma opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli dla obszaru, na którym ma zostać wzniesiona hala namiotowa, nie stworzono takiego dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie Warunków Zabudowy.

Jaka działka pod halę namiotową?

Wybór odpowiedniej działki jest bardzo ważny w przypadku każdej inwestycji budowlanej. Nie inaczej jest, gdy inwestor decyduje się na wzniesienie hali namiotowej. Oprócz kwestii prawnych warto zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu. Uzbrojenie działki budowlanej pod budowę hali obejmuje: przyłącze prądu oraz przyłącza wodne i kanalizacyjne wraz z kanalizacją deszczową. Jeżeli takich podłączeń nie ma jeszcze na danej działce, trzeba złożyć wnioski (nieodpłatne) o ich wykonanie. Problemem może być jednak czas, który trzeba poświęcić na załatwienie tych formalności. Wielu inwestorów nie może sobie pozwolić na wydłużenie realizacji projektu.

 

Równie ważne jest rozeznanie warunków geotechnicznych. Mowa przede wszystkim o badaniach geologicznych i hydrogeologicznych. W taki sposób określa się przydatność terenu pod inwestycję i zapobiega ewentualnym problemom w przyszłości.

 

Więcej informacji o wyborze działki pod halę namiotową zawarliśmy w artykule Na jakiej działce można postawić halę? Działka pod budowę hali bez tajemnic.

Napisz do nas

Napisz do nas