Budowa kurnika dla kur w hali namiotowej krok po kroku: funkcjonalny obiekt bez tajemnic

budowa kurnika dla kur

Hale namiotowe są uniwersalnymi obiektami. Znalazły zastosowanie w bardzo zróżnicowanych branżach. Dobrym tego przykładem jest hodowla drobiu (budowa kurników). Hala namiotowa stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnych kurników murowanych, przewyższając je w wielu kwestiach ekonomicznych i ergonomicznych.

Jak przebiega budowa kurnika jako hali namiotowej? Wyjaśniamy jak zbudować kurnik!

Budowa kurnika krok po kroku – wymagania prawne

Wznoszenie hali namiotowej, która będzie spełniała funkcję kurnika to złożony proces. Różni się on od wznoszenia zwykłego magazynu, szczególnie pod względem procedur i przepisów, które musimy spełnić.

Tak jak w przypadku każdej inwestycji, podstawowym dokumentem, o który musimy się postarać, jest pozwolenie na budowę. W stosownym wniosku kluczowym elementem będzie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Dlaczego w przypadku kurnika ma to tak duże znaczenie? Otóż bardzo prawdopodobne jest, że dokumenty te będą zawierały informację wykluczającą lokalizację fermy przemysłowej w zbyt bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, zbiorników wodnych oraz obszarów cennych przyrodniczo.

Bardzo ważnym dokumentem na etapie przygotowania do budowy jest przeprowadzenie procedury OOŚ (oceny oddziaływania na środowisko) i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Nie można zapominać o prawidłowym, dostosowanym do przepisów projekcie. Musi on spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska. Niezbędne jest zaplanowanie takich elementów infrastruktury jak na przykład wykonanie urządzeń do podczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu fermy lub wprowadzanych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Należy również uwzględnić maksymalną liczbę stanowisk dla danego gatunku drobiu (ile kur na metr kwadratowy kurnika). Ponadto, ważne jest obsadzenie terenu przy granicy działki wysoką zielenią izolacyjną. Newralgicznymi elementami są wymogi sanitarno-zdrowotne oraz zachowanie dopuszczalnych norm poziomów hałasu i emisji zanieczyszczeń (pył, amoniak, siarkowodór, itd.). W projekcie kurnika trzeba też oszacować przyszłą uciążliwość zapachową.

wymogi dot. dobrostanu zwierząt

Planując budowę kurnika, musimy mieć na uwadze także wymogi unijne i krajowe dotyczące dobrostanu zwierząt. Są one zawarte m.in. w ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Procedura dopuszczenia obiektu do eksploatacji

Samo wzniesienie kurnika jako hali namiotowej to dopiero połowa sukcesu. Równie złożonym procesem jest procedura dopuszczenia obiektu do eksploatacji. Aby móc prowadzić fermę drobiu należy posiadać (w zależności od maksymalnej obsady) takie pozwolenia jak:

 • Pozwolenie zintegrowane (PZ) na eksploatację fermy (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska i Rozp. MŚ z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości – Dz. U. Nr 122/2002 r., poz. 1055) – dokument ten jest wymagany dla hodowli posiadającej powyżej 40 000 stanowisk. W przedziale od 10 000 do 40 000 sztuk wymagane jest jedynie zgłoszenie zintegrowane. Natomiast poniżej 10 000 sztuk nie jest wymagany żaden z powyższych dokumentów. Przy kwalifikacji do pozwolenia czy zgłoszenia ze względu na emisję substancji do powietrza stosuje się duże jednostki przeliczeniowe inwentarza – DJP.
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (POŚ i Rozp. MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881) – w praktyce, dokument ten w większości przypadków nie będzie wymagany podczas wznoszenia kurnika. Zastępuje go zgłoszenie lub pozwolenie zintegrowane.
 • Zgłoszenie instalacji w związku z wprowadzaniem substancji do powietrza (POŚ i Rozp. MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 881, oraz Rozp. MŚ z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz. U. Nr 130/2010 r., poz. 880) – zgłoszenia musimy dokonać dla ferm znajdujących się w terenach zabudowanych, o wartości powyżej 40 DJP. Jeśli ferma powstaje z dala od obszarów zurbanizowanych, próg ten wynosi 60 DJP.
 • Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ( 122 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne) – działalność fermy potrzebuje pozwoleń na wiele procesów wodnych zachodzących podczas hodowli drobiu. Mowa m.in. o zagospodarowaniu ścieków.
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, od 23.01.2013 r. pozwolenie jest wymagane w dwóch przypadkach generowania odpadów. Jeśli przekroczymy 1 Mg odpadów rocznie, musimy posiadać pozwolenie tylko jeśli są to odpady niebezpieczne. Dla wartości powyżej 5000 Mg rocznie, przepis dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne.

Jak przebiega budowa kurnika dla niosek?

proces budowy

Po przejściu powyższych procedur, można przystąpić do wznoszenia hali namiotowej. Kurnik jest specyficznym obiektem, który poza przepisami prawnymi, ma spore wymagania eksploatacyjne i lokalizacyjne. Hala namiotowa powinna być osłonięta od wiatru. Powinna być wybudowana na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, na podłożu przepuszczalnym, z dala od innych gospodarstw utrzymujących zwierzęta hodowlane (około 500 m), budynków mieszkalnych (300 m), dróg lokalnych (50 m).

Pierwszym etapem w procesie wznoszenia hali namiotowej są prace ziemne.

Chodzi głównie o:

 • zerwanie warstwy organicznej,
 • wymianę i stabilizację gruntu,
 • wykonanie odwodnienia terenu, wykopy,
 • utylizację nieużytków.

Biorąc pod uwagę specyfikę fermy drobiu, prace te mają szczególne znaczenie. Newralgicznym punktem jest wykonanie odwodnienia. Podstawą dla hali namiotowej, w dosłownym sensie, są fundamenty. Najczęściej stosujemy fundamenty bezpośrednie, w skład których wchodzą ławy i stopy fundamentowe.

W etapie budowy kurnika dla kur mamy do czynienia ze wznoszeniem konstrukcji stalowej, czyli szkieletu obiektu. Posiada ona takie elementy jak słupy, belki, dźwigary, płatwie, rygle, stężenia i elementy złączne. Poszczególne komponenty są odporne na działanie niekorzystnych warunków. Jest to efektem procesu cynkowania, któremu są poddawane. Do wykonania komponentów składających się na szkielet hali namiotowej stosujemy stal konstrukcyjną  S235, S355 oraz S235JR. 

Obudowa ścian i dachu dopasowana do charakterystyki działalności

Obudowa ścian i dachu również musi być dostosowana do charakterystyki prowadzonej działalności. Kurniki muszą się cechować dobrą ciepłochronnością. Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku są hale namiotowej izolowane.

dach pneumatyczny hali izolowanej
Obudowę ścian stanowią płyty warstwowe, natomiast poszycie dachowe jest realizowane w postaci dachu pneumatycznego. Takie rozwiązanie daje możliwość sterowania warunkami panującymi wewnątrz obiektu.

Jest to niezbędne dla prawidłowości procesów przebiegających podczas hodowli drobiu. Ponadto, dach pneumatyczny redukuje takie zjawiska jak skraplanie się pary wodnej czy zaleganie śniegu na powierzchni poszycia.

Hala namiotowa musi być oczywiście wyposażona w stolarkę otworową, dostosowaną do specyfiki kurnika. Rozmieszczenie i wielkość drzwi oraz bram wymiernie wpłynie na ergonomię eksploatacji obiektu i jego funkcjonalność. Przede wszystkim, powinny one umożliwiać swobodny transport produktów oraz zwierząt. W naszych halach możemy zastosować okna stałe, rozwieralne, uchylne, otwierane ręcznie lub automatycznie. Szeroki wybór dotyczy także bram, które mogą być przesuwne, harmonijkowe lub segmentowe.

Kurnik musi się charakteryzować także dobrą izolacyjnością od gruntu. Niezbędne jest wykonanie wylewki betonowej. Kolejną warstwę stanowi izolacja oraz oczywiście posadzka. W halach namiotowych wykonujemy posadzki cementowe, epoksydowe lub betonowe. Do prac wykończeniowych należą również obróbki blacharskie.

Po takim przygotowaniu hali namiotowej, możemy przejść do etapu, który bezsprzecznie jest najważniejszy w całym procesie powstawania kurnika.

Podział na obszary i instalacje technologiczne

Po pierwsze, obiekt można podzielić na obszary związane z prowadzoną działalnością, np. na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek) i kurniki (stada nieśne).

 

 • Jeśli chodzi o instalacje technologiczne, to podstawą jest instalacja elektryczna, telekomunikacyjna, pneumatyczna oraz dostosowana do aktualnych wymogów wentylacja.
 • Nowoczesne kurniki są wyposażone w rozwinięte systemy pojenia i karmienia oraz urządzenia dedykowane do ważenia drobiu.
 • Ponadto, często wdraża się w nich system zintegrowanego zarządzania oraz pełną automatyzację.
 • Materiał – z którego wykonane są elementy wyposażenia – powinien być trwały, nieszkodliwy dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję.

 

Kurniki funkcjonujące w halach namiotowych są coraz częstszym zjawiskiem. Dlaczego inwestorzy odchodzą od kurników murowanych? Przede wszystkim koszt budowy kurnika jako hali jest niższy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej funkcjonalności.

 

Inżynierowie Grupy Łukasiuk są w stanie dostosować dany obiekt do indywidualnych potrzeb klienta. Jako że hale namiotowe są podatne na takie zmiany, inwestor ma wręcz nieograniczone możliwości.


Wśród zalet hal namiotowych trzeba też wymienić krótki okres realizacji projektu oraz mobilność.
 Przeniesienie obiektu murowanego jest wręcz niemożliwe, natomiast w przypadku hal namiotowych można to zrealizować przy relatywnie niewielkim nakładzie pracy.

Hale namiotowe zdominowały większość branż związanych z przemysłem (i nie tylko!), dlatego też nie dziwi fakt, że znalazły zastosowanie również w hodowli drobiu. Nowoczesne, duże kurniki dla kur charakteryzuje automatyzacja i wysoka funkcjonalność, a taką właśnie oferują hale namiotowe.

Napisz do nas

Napisz do nas