Sortownia odpadów w hali namiotowej i ich magazynowanie — czy to możliwe?

sortownia odpadów w hali namiotowej

Sortownia odpadów może z powodzeniem funkcjonować w hali namiotowej. Co warto wiedzieć, decydując się na taki obiekt i jakie elementy będą potrzebne?

 1. Wymogi prawne a sortownia odpadów komunalnych w hali namiotowej
 2. Jak przebiega budowa sortowni w hali namiotowej?
 3. Jakie wyposażenie do sortowni w hali namiotowej?
 4. Jaka hala na sortownię?

Obecnie przemysł potrzebuje nie tylko nowoczesnych magazynów na półprodukty, części zamienne czy gotowe wyroby, ale również miejsca, gdzie będą trafiały odpady przeznaczone do dalszej obróbki. Dotyczy to przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz zakładów komunalnych, które muszą mierzyć się z coraz większą ilością odpadów. Odpowiedzią na te potrzeby są hale namiotowe, które można zagospodarować na pełnoprawne i wydajne sortownie odpadów.

Wymogi prawne a sortownia odpadów komunalnych w hali namiotowej

Wymogi prawne, jakie należy spełnić, aby stworzyć sortownię śmieci w hali namiotowej można podzielić na dwie części. Pierwsza dotyczy samej specyfiki wykonywanej działalności i definicji sortowni odpadów, natomiast druga jest związana ze wznoszeniem samego obiektu.

Pierwszym warunkiem, jaki należy spełnić, aby powstała sortownia odpadów jest sporządzenie  raportu oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko . Dokument ten wydaje odpowiednie starostwo powiatowe. Następnie potrzebna jest zgoda starostwa na zmianę warunków zabudowy. Po uzyskaniu powyższych dokumentów i decyzji inwestor może starać się o pozwolenie na zbiór odpadów oraz ich transport (jeśli będzie wykonywany we własnym zakresie).

Jeśli chodzi o samo wznoszenie hali namiotowej, w większości przypadków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (w niektórych przypadkach można wznieść obiekt na podstawie zgłoszenia). Do stosownego wniosku załącza się:

 • po trzy egzemplarze:
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • projektu architektoniczno-budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać między innymi usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych oraz określenie granic działki czy też sposobu odprowadzenia ścieków. Wśród elementów stanowiących projekt architektoniczno-budowlany można wymienić układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko czy też charakterystykę ekologiczną.

Jak przebiega budowa sortowni w hali namiotowej?

przebieg budowy sortowni

Sam proces powstawania hali namiotowej jest prosty. Dzięki temu obiekty te mają ogromną przewagę nad budynkami murowanymi. Powstają szybciej, zachowując przy tym równie wysoką funkcjonalność. Budowę hali namiotowej można podzielić na kilka etapów.

 • Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń proces rozpoczyna się od przygotowania terenu. Działania te mogą przybierać różną formę, w zależności od tego, w jakim stanie jest działka. Prace mogą obejmować wyrównanie terenu, wykonanie odwodnienia czy też utylizację nieużytków.
 • Następnie wykonuje się fundamenty (najczęściej bezpośrednie). Łukasiuk projektuje i stosuje fundamenty o wymiarach 1 x 1 x 1 m. Jest to idealne rozwiązanie pod słupy stanowiące trzon konstrukcji stalowej. Poza tym przy realizacji można zastosować też fundamenty prefabrykowane.
 • Na fundamentach powstaje szkielet hali namiotowej, czyli konstrukcja stalowa. Wszystkie elementy konstrukcji są cynkowane ogniowo metodą zanurzeniową, co daje im wysoką odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Obudowa ścian i dachu hali namiotowej może być realizowana na dwa sposoby. Pierwszy jest charakterystyczny dla hal typu Classic. W tych obiektach ściany są wykonane z blachy trapezowej, natomiast dach jest wykonany z pojedynczej plandeki. W halach namiotowych typu Thermo ściany są zabudowane płytami warstwowymi, a dach występuje w wersji pneumatycznej (podwójna plandeka z przestrzenią wypełnioną powietrzem).
Pozostałe etapy wznoszenia hali namiotowej to: przygotowanie posadzek, montaż stolarki otworowej, obróbki blacharskie i wyposażenie obiektu. Ten ostatni etap jest kluczowy dla wydajnej i bezpiecznej eksploatacji sortowni odpadów w hali namiotowej. Ponadto należy pamiętać o tym, że sortownia odpadów (np. budowlanych) to specyficzny obiekt, który musi spełniać szereg norm i wytycznych.

Jakie wyposażenie do sortowni w hali namiotowej?

Wyposażenie sortowni odpadów to nie tylko linia technologiczna. To również cała infrastruktura pomocnicza, która umożliwia efektywne i przede wszystkim bezpieczne korzystanie z obiektu. Są to przede wszystkim elementy ochrony przeciwpożarowej oraz instalacji wentylacyjnej. Do tego trzeba dodać pozostałe instalacje technologiczne i branżowe.

Ochrona przeciwpożarowa

ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa stanowi kluczowy obszar w sortowniach i magazynach odpadów. Jego podstawą prawną jest między innymi “Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów”. W dokumencie zawarty jest między innymi przepis mówiący o konieczności montażu Stałego Urządzenia Gaśniczego.

Na terenach sortowni występuje wysoka gęstość obciążenia ogniowego. Wynika to z faktu, iż na stosunkowo niewielkiej powierzchni zgromadzone są duże ilości materiałów palnych. Z tego względu sortownię należy wyposażyć w takie technologie jak instalacje zraszaczowe i pianowe oraz systemy detekcji i sygnalizacji pożaru.

Wentylacja

Kolejną ważną kwestią jest instalacja wentylacyjna. Oprócz kanałów wentylacyjnych, które muszą być indywidualnie dobierane do danego projektu, konieczne jest zaplanowanie systemów odpylania i neutralizatorów węglowych. Indywidualnie ustalany jest również przepływ powietrza, wymagany dla danych warunków.

Składowane odpady mają tendencję do wchłaniania wilgoci, co po pewnym okresie daje efekt w postaci nieprzyjemnego odoru. Co więcej, jest on uciążliwy nie tylko dla pracowników sortowni, ale również może oddziaływać na sąsiadujące obszary i domostwa. W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie nowoczesnych filtrów węglowych.

Inne instalacje technologiczne i branżowe

Projektując sortownię odpadów, nie można zapomnieć również o podstawowych instalacjach branżowych i technologicznych, takich jak instalacja elektryczna, sanitarna czy pneumatyczna. Każdy z tych systemów jest nieodłącznym elementem sortowni odpadów.

Sortownie odpadów to obecnie nowoczesne zakłady przemysłowe, które w dużej mierze są zautomatyzowane. Również to należy uwzględnić, projektując instalacje technologiczne, które mają być wykorzystywane na terenie hali.

Linia technologiczna

linia technologiczna w sortowni

Najważniejsze podczas planowania sortowni odpadów jest oczywiście zaprojektowanie odpowiedniej linii technologicznej. Hale namiotowe w żaden sposób nie ograniczają inwestora w tym obszarze. Możliwość przygotowania obiektu praktycznie o dowolnych gabarytach oraz wyposażenia go w odpowiednią stolarkę i posadzkę daje doskonałe warunki projektowe.

Linię technologiczną w sortowniach odpadów tworzą maszyny i urządzenia o zróżnicowanym poziomie zaawansowania i automatyzacji. Można wśród nich wymienić:

 • rozdrabniacze,
 • kruszarki,
 • przesiewacze,
 • ładowarki,
 • przerzucarki,
 • prasy kanałowe belujące,
 • sortowniki i klasyfikatory.

To, jakie urządzenia finalnie znajdą się w danej sortowni, zależy od technologii sortowania odpadów oraz rodzajów i ilości odpadów występujących w danym regionie (często taka inwestycja jest poprzedzona badaniami rynku). Podczas organizowania całego procesu i dedykowanej infrastruktury, należy pamiętać o zasadach wynikających z przepisów prawnych. Wykonawca inwestycji musi dopilnować wielu ważnych kwestii (np. miejsce magazynowania odpadów musi być odpowiednio oznakowane i pod żadnym pozorem niedostępne dla osób postronnych).

Jaka hala na sortownię?

Jak widać, hala namiotowa daje ogromne możliwości w kontekście projektowania i „urządzania” sortowni odpadów komunalnych, przemysłowych i innych. Nie chodzi tylko o opisaną linię technologiczną i całą infrastrukturę pomocniczą, ale również o powierzchnię magazynową. Hale namiotowe z powodzeniem funkcjonują jako magazyny w zróżnicowanych, często skrajnie odmiennych branżach. Jako producenci tych obiektów, jesteśmy pewni, że doskonale sprawdzą się one również w charakterze magazynu na odpady.

 

Największą korzyścią wznoszenia hali namiotowej z firmą Łukasiuk jest idealne dopasowanie obiektu do potrzeb inwestora. Jest to szczególnie ważne i wręcz nieodzowne przy tak specyficznym przedsięwzięciu, jakim jest budowa sortowni bądź kompostowni odpadów.

Napisz do nas

Napisz do nas