Dofinansowanie do budowy hali i dotacje: jakie są możliwości?

dofinansowanie do budowy hali i dotacje

Jak zoptymalizować koszt wzniesienia hali namiotowej przy pomocy dotacji, czy specjalnych kredytów? Prezentujemy możliwości finansowania!

 1. Kredyt technologiczny
 2. Ścieżka SMART
 3. Dofinansowanie na budowę hali rolniczej – Rozwój Małych Gospodarstw
 4. Dofinansowania do budowy hali – podział na regiony
 5. Podsumowanie

Hala namiotowa może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolniczego bądź innej działalności. Inwestycja w obiekt tego typu wiąże się nie tylko z pozyskaniem funkcjonalnej przestrzeni, ale również z korzyściami dla budżetu. Hale namiotowe są tańsze niż standardowe budynki, a do tego koszty ich wzniesienia można jeszcze obniżyć dzięki licznym dotacjom.

Kredyt technologiczny

kredyt technologiczny na halę

Kredyt technologiczny to forma wsparcia finansowego udzielana małym i średnim firmom oraz mikroprzedsiębiorstwom, które inwestują w innowacyjne technologie i wykorzystują je do opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług oraz wdrażają je na rynku.

Z kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru),
 • spełniają kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • posiadają zdolność kredytową.

Dofinansowanie może obejmować różne rodzaje wydatków, które są związane z projektem inwestycyjnym lub działalnością innowacyjną. Przykładowe wydatki, które mogą być objęte dofinansowaniem, obejmują:

 1. Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych).
 2. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych (zakup maszyn, urządzeń, sprzętu lub innych aktywów trwałych niezbędnych do produkcji lub świadczenia usług).
 3. Nabycie materiałów budowlanych.
 4. Nabycie oraz ochrona wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej.
 5. Raty z tytułu umowy leasingu.
 6. Studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych.
 7. Koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Zgodnie z punktem nr 2, inwestor może otrzymać dotacje na budowę hali magazynowej lub budynku usługowego.

Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu technologicznego FENG:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Kredyt technologiczny to szczególny rodzaj wsparcia finansowego, który różni się od typowych dotacji i kredytów preferencyjnych. W przeciwieństwie do kredytów preferencyjnych, gdzie otrzymuje się jedynie korzyść z niższego oprocentowania i pełnej spłaty kredytu w banku, Kredyt technologiczny działa inaczej.

W ramach programu środki unijne są przyznawane jako bezzwrotna dotacja, która może pokryć nawet do 70% całkowitej wartości inwestycji. Jednak istnieje pewna istotna różnica w sposobie wypłaty tych środków w porównaniu do innych konkursów dotacyjnych. W typowych konkursach dotacyjnych środki unijne są po prostu wpłacane na konto bankowe przedsiębiorcy.

W przypadku Kredytu technologicznego, środki unijne nie są wypłacane bezpośrednio na konto, ale stanowią element wsparcia przy zaciąganiu wcześniej uzyskanego kredytu na konkretną inwestycję. Innymi słowy, przedsiębiorstwo musi najpierw uzyskać kredyt na planowaną inwestycję, a następnie korzysta z przyznanego wsparcia unijnego w celu pokrycia części lub całości kosztów projektu.

Kolejny nabór wniosków do programu jest przewidziany na 2024 rok.

Ścieżka SMART

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą czekać do 2024 roku mogą skorzystać z innego programu – Ścieżka SMART. Jest to przedsięwzięcie, w którego budżecie znalazło się niemal 10 mld zł. Obejmuje szeroki zakres wydatków:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • zakup sprzętu, urządzeń, maszyn, linii produkcyjnych,
 • oprogramowanie,
 • roboty budowlane (w tym dotacje na budowę hali produkcyjnej),
 • promocję na rynkach zagranicznych,
 • szkolenia,
 • odnawialne źródła energii.

Do programu mogą dołączyć przedsiębiorstwa bez względu na wielkość (mikro, małe, średnie, duże, small mid-caps, mid-caps), konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo-przemysłowe, konsorcja przedsiębiorstw z NGO.

Dotacja może wynosić nawet do 80% poniesionych kosztów (do 50 mln euro wartości projektu). Należy podkreślić, że program składa się z 7 modułów. Dla inwestorów, którzy myślą o wzniesieniu hali namiotowej, szczególnie interesujący będzie moduł nr 2 – Wdrożenie innowacji.

W tym module inwestycja może obejmować działania, dzięki którym przedsiębiorstwo rozpocznie świadczenie innowacyjnych usług lub wytwarzanie innowacyjnych produktów. Zatem pokrywa się to z wieloma zastosowaniami hal namiotowych. W tym przypadku dofinansowanie może wynieść do 70%.

Nabór wniosków planowany jest od 15 grudnia 2023 do 8 lutego 2024 r.

Dofinansowanie na budowę hali rolniczej – Rozwój Małych Gospodarstw

dotacje dla rolników

Hale namiotowe znalazły zastosowanie również w rolnictwie. W tym przypadku inwestorzy mają również szeroki wachlarz możliwości dotowania tych obiektów. Jednym z programów jest „Rozwój Małych Gospodarstw”.

Program „Rozwój Małych Gospodarstw 2023” został stworzony z myślą o rolnikach, którzy prowadzą gospodarstwa o niskim potencjale ekonomicznym, nie przekraczającym 25 tysięcy euro.

W ramach tego programu, małe gospodarstwa mogą otrzymać dotację w wysokości od 100 do 120 tysięcy euro. Jest to kontynuacja wcześniejszej inicjatywy „Restrukturyzacja Małych Gospodarstw” i ma na celu wspieranie oraz rozwijanie małych gospodarstw rolnych.

Inicjatywa skierowana do małych gospodarstw rolnych, oferuje wsparcie w różnych aspektach produkcji rolnej i handlu detalicznego. Dotowane obszary można podzielić na dwie kategorie:

 • Produkcja i przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych – rolnik może uzyskać wsparcie na inwestycje związane z produkcją i przygotowaniem produktów (np. dofinansowanie do budowy magazynu na zboże). Dofinansowanie może obejmować modernizację budynków, zakup maszyn i urządzeń oraz inwestycje związane z produkcją ekologiczną.
 • Handel detaliczny i sprzedaż bezpośrednia – program wspiera również rolników, którzy prowadzą handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią oraz dostawy bezpośrednie. Środki mogą być wykorzystane na rozwijanie i promocję swojej działalności handlowej.

Warto zaznaczyć, że program umożliwia finansowanie inwestycji zarówno materialnych (np. budynki, maszyny) jak i niematerialnych (np. wartości niematerialne i prawne związane z działalnością rolniczą). Jednak środki z tego programu nie mogą być przeznaczone na zakup środków do produkcji rolnej, zakup ziemi ani zakup zwierząt.

Nie przewiduje się również możliwości wsparcia gospodarstw rolnych w niektórych konkretnych obszarach. Przykładowo, program nie obejmuje:

 • Hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików, które są hodowane w celu produkcji mięsa).
 • Uprawy roślin wieloletnich na cele energetyczne.
 • Działów specjalnych produkcji rolnej (np. hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych).

Warto zaznaczyć, że otrzymana pomoc nie pokryje całkowitych kosztów inwestycji. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wsparciem będzie można objąć maksymalnie 85% kosztów projektu. Oznacza to, że rolnik będzie musiał wnosić wkład własny w wysokości 15% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

Pomoc zostanie udzielona w formie płatności ryczałtowej i będzie podzielona na dwie raty. Pierwsza rata, stanowiąca 80% wsparcia, zostanie wypłacona rolnikowi z góry, po rozpoczęciu realizacji projektu zgodnie z założeniami zawartymi w biznesplanie.

Dofinansowania do budowy hali – podział na regiony

podział dofinansowań na regiony

W przypadku starania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ostateczna wysokość wsparcia będzie uzależniona od konkretnego regionu, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

 • W aktualnej perspektywie finansowej na lata 2022-2027, szczególnie istotnym obszarem jest region Polski Wschodniej, obejmujący województwa takie jak warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Wnioski o dofinansowanie związane z budową hali mogą tam być objęte nawet 70% wsparciem.
 • W innych regionach Polski, takich jak kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, mazowieckie, lubuskie, łódzkie, opolskie i małopolskie, procent unijnego wsparcia wynosić może 60% planowanej kwoty na projekt.
 • Natomiast w pozostałych regionach, poziom wsparcia waha się zazwyczaj od 40 do 50%, przy czym Warszawa została wyłączona z tego wsparcia, a inwestycje w okolicznych gminach mogą liczyć na zwrot jedynie w wysokości 25-23%.

Znalezienie informacji na temat optymalnych programów dofinansowania może być zadaniem skomplikowanym i czasochłonnym. Internet może zapewnić wiele informacji, lecz wiele z nich może być przestarzałych lub nieprecyzyjnych, zwłaszcza jeśli chodzi o obecny budżet na lata 2021-2027. Dlatego też warto skorzystać z usług agencji doradczej, której eksperci pomogą nie tylko wybrać najlepszy program, ale także przygotować wniosek i dokumentację zgodnie z wymaganiami unijnymi. Co ciekawe, koszt usług doradczych można uwzględnić w kosztorysie projektu, ponieważ często jest on refundowany nawet w 50% niezależnie od regionu.

Podsumowanie

Bezzwrotne dotacje unijne dla rolników i przedsiębiorców 2023 mają wiele korzyści i stanowią istotny element wspierania rozwoju regionów, branż i podmiotów publicznych (np. dofinansowanie do budowy hali sportowej). Hale namiotowe wzniesione przy pomocy takich dofinansowań mogą być bodźcem do rozwoju danego przedsięwzięcia, bez nadwyrężania budżetu.

Napisz do nas

Napisz do nas