Hala namiotowa — pozwolenie czy zgłoszenie w 2023? Jak przygotować się pod budowę? Lista formalności

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ POD BUDOWĘ HALI NAMIOTOWEJ? CZY WYSTARCZY CI ZGŁOSZENIE, CZY POTRZEBNE JEST POZWOLENIE? GRUPA ŁUKASIUK PODPOWIADA!

Hala namiotowa to obiekt, który można wybudować w bardzo krótkim czasie (nawet 30 dni) a cały proces wymaga relatywnie niewiele formalności. Biorąc pod uwagę stosunkowo niską cenę budowy i trwałość, namioty magazynowe warto rozpatrzyć jako alternatywę dla budynków murowanych o tym samym przeznaczeniu.

Aby wybudować halę namiotową, należy najpierw zgłosić taki zamiar do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego, co jest warunkowane lokalizacją inwestycji. W zależności od tego, czy stawiamy halę namiotową całoroczną, do stałego użytku czy tymczasową, obowiązuje inna droga formalna.

  • Hale namiotowe wznoszone na czas nieokreślony wznosi się na podstawie pozwolenia na budowę.
  • W przypadku obiektów tymczasowych, wystarczy zgłoszenie takiego zamiaru w urzędzie. Zgłoszenie pozwala na budowę i użytkowanie hali przez 180 dni (po tym czasie obiekt należy zdemontować).

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wzniesienie hali namiotowej na podstawie zgłoszenia a następnie pozyskanie pozwolenia na budowę przed ustawowo określonym czasem demontażu (180 dni po wybudowaniu). Jest to rozwiązanie dla firm, które stają przed koniecznością pilnego zwiększenia przestrzeni magazynowej i nie traktują tej inwestycji tymczasowo.

Wniosek o pozwolenia na budowę hali namiotowej – od czego zacząć?

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć albo w Urzędzie Miejskim (jeżeli obiekt ma zostać wybudowany na administracyjnym terminie miasta) lub w Starostwie Powiatowym (odpowiednim dla powiatu, na terenie którego ma zostać wzniesiony namiot magazynowy). Urzędy udostępniają dedykowany formularz pozwolenia na budowę (dostępny na miejscu lub możliwy do pobrania ze strony internetowej). Do wypełnienia wniosku będziemy potrzebowali danych inwestora, adresu, pod którym stanie hala, a także informacji o parametrach technicznych obiektu (wymiary i kubatura). We wniosku uwzględniamy również listę załączników.

Wniosek o pozwolenie na budowę można złożyć online, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy odwiedzić serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl. Po wejściu na tę stronę istnieje możliwość założenia konta lub zalogowania się bez rejestracji. Można również skorzystać z profilu zaufanego lub e-dowodu, jeśli posiadasz dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Na stronie głównej serwisu znajdziesz listę dostępnych wniosków elektronicznych.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby wybudować halę namiotową?

Poniżej lista formalności, jakich należy dopełnić w 2023 roku:
Dla całorocznej hali namiotowej (wznoszonej na podstawie pozwolenia na budowę):

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę hali namiotowej w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym (we wniosku należy wskazać informacje na temat inwestora, adres inwestycji oraz projekt obiektu uwzględniający jego wymiary i kubaturę)

Przed sporządzeniem projektu należy również sprawdzić stan działki budowlanej, tzn. jej uzbrojenia (i związanych z tym możliwościach podłączenia mediów i instalacji) oraz potencjał komunikacyjny (do terenu budowy musi być zapewniony dojazd) a także stanu gruntu (poziom wód gruntowych oraz stopień nośności gruntu), by upewnić się, że planowany projekt jest możliwy do wykonania na danym terenie w założonym wcześniej zakresie.

By mieć pewność, że planowany budynek może powstać na działce, konieczna jest weryfikacja założeń z informacjami zawartymi w MPZP (wypis i wyrys z miejscowego zagospodarowania przestrzennego). Dokument dostępny jest Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej urzędu odpowiedniego dla działki.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę hali namiotowej?

W trakcie procesu budowlanego, konieczne jest dostarczenie kilku kluczowych dokumentów i oświadczeń. W przypadku działki objętej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagana. Natomiast inwestor musi przedłożyć oświadczenie potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypełnione na oficjalnym formularzu.

Dodatkowo, istotne jest posiadanie kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta w odpowiedniej specjalności. Ta kopia powinna zostać zweryfikowana pod kątem zgodności z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu. Projektant powinien również dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, uwzględniając termin ważności.

Warto wiedzieć: W nowej strukturze prawa budowlanego został wprowadzony system e-CRUB, który będzie pełni rolę bazy danych zawierającej informacje o prawie 130 tysiącach inżynierów oraz architektów. Dzięki temu systemowi, możliwe jest szybkie i efektywne zweryfikowanie, czy dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia. Dodatkowo, e-CRUB umożliwia łatwe nawiązanie kontaktu z wybraną osobą, co znacząco ułatwia proces sprawdzania kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej.

W przypadku planowanego podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, projektant powinien dostarczyć odpowiednie oświadczenie w tej kwestii. Jeżeli istnieje konieczność, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej również stanowi ważny dokument.

Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego w 2023 roku projekt budowlany musi teraz obejmować trzy kluczowe elementy:

  • Plan zagospodarowania terenu,
  • Projektowanie architektoniczno-budowlane,
  • Projekt techniczny, który określa rozwiązania konstrukcyjne, obliczenia oraz charakterystykę energetyczną.

Warto zaznaczyć, że projekt techniczny nie jest już składany przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, lecz zostaje dołączony do wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Ta zmiana ma na celu bardziej skoncentrowane i efektywne procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz późniejszym użytkowaniem obiektu budowlanego.

WARTO WIEDZIEĆ: Decyzję o pozwoleniu na budowę hali namiotowej właściwy urząd wydaje zazwyczaj w 30-60 dni od złożenia kompletnego wniosku. W 2023 roku, zgodnie z aktualną ustawą może to być maksymalnie 65 dni kalendarzowych.

Hala namiotowa jako obiekt tymczasowy. Czy na halę namiotową potrzebne jest pozwolenie

Namiot magazynowy można wybudować już w 30 dni, natomiast kompletowanie zgód i pozwoleń oraz uzyskanie pozwolenia na budowę może wydłużyć cały proces o około 2-3 miesiące.

Firmy, które stoją przed wyzwaniem pozyskania przestrzeni magazynowej, produkcyjnej lub usługowej w bardzo krótkim czasie lub potrzebują takiej na krótko, mogą przyspieszyć formalności i wybudować halę namiotową na podstawie zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego, które składa się – podobnie jak wniosek o pozwolenie na budowę – w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym.

Halę wzniesioną na mocy zgłoszenia należy zdemontować w okresie 180 dni od jej wybudowania. W praktyce często można spotkać się z sytuacją, że hale tymczasowe po ustawowym półroczu są przenoszone w inne miejsce. Teoretycznie ustawa nie zabrania ponownego montaży zdemontowanej hali na tej samej działce, stąd częstą praktyką jest demontaż i ponowny montaż hali obok poprzedniego miejsca. Jest to jednak zabieg generujący koszty, dlatego jeśli planujemy eksploatować obiekt przez dłuższy okres, warto wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę i dalej – użytkowanie.

Zgodnie z prawem budowlanym tymczasowe obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę (wystarczy wspomniane wcześniej zgłoszenie). Podstawowym warunkiem jest, by obiekt taki nie był trwale połączony z gruntem. Hale namiotowe prostego typu mogą bez przeszkód funkcjonować jako obiekty o przeznaczeniu tymczasowym.

Co powinno zawierać zgłoszenie i kiedy je złożyć?

Bardzo ważne jest, by zgłoszenia dokonać jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zgłoszenie zamiaru wzniesienia tymczasowego obiektu budowlanego powinno zawierać:

  • Potwierdzenie o prawie do dysponowania gruntem w celach budowlanych
  • Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych
  • Zakres planowanych robót budowlanych
  • Przewidywany czas demontażu obiektu (lub jego przeniesienia w inne miejsce)
  • Informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej)

Urząd nie wydaje w tym przypadku pozwolenia na budowę, jednak warto pamiętać, że w terminie 21 dni od złożenia dokumentów, ma prawo wydać sprzeciw wobec inwestycji. Dzieje się tak między innymi w przypadku stwierdzenia, że hala ma powstać w tym samym miejscu, co poprzednia lub jeśli obiekt nie spełnia kryteriów budynku tymczasowego (projekt wskazuje na trwałe połączenie z gruntem lub hala koliduje z starodrzewiem występującym na działce budowlanej). Z tego powodu termin rozpoczęcia prac warto bezpiecznie ustalić na około 3 tygodnie od momentu złożenia zgłoszenia w urzędzie.

W uzasadnionych przypadkach urząd może wydać wcześniej zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla budowanej inwestycji. Takie zaświadczenie upoważnia do rozpoczęcia prac budowlanych, dlatego jeśli priorytetem inwestycji jest szybka realizacja, warto pozyskać ten dokument możliwie jak najszybciej.

Zastosowanie i budowa hal namiotowych

Bez względu na to, czy firma zdecyduje się na halę namiotową wzniesioną na podstawie pozwolenia na budowę, czy też tę wzniesioną tylko okresowo, to może być pewna, że obiekt spełni swoje zadanie.

Hale namiotowe są uniwersalnymi obiektami, które znalazły zastosowanie w wielu branżach. Hale mogą bowiem być równie funkcjonalne, co budynku murowane, przy niższych kosztach inwestycyjnych i krótszym procesie wznoszenia.

Ponadto halę namiotową całoroczną można uzbroić w odpowiednie instalacje technologiczne, które umożliwią ogrzewanie i pozwolą stworzyć w niej zaplecze, magazyn dla funkcjonującego już warsztatu lub zakładu produkcyjnego. Taki namiot, wyposażony w regały na narzędzia, podnośniki oraz stoły i do tego jeszcze ocieplony (izolacją namiotu są ściany wykonane z płyt warstwowych i dach pneumatyczny), jest wygodnym uzupełnieniem dla murowanych hal warsztatowych.

Namioty całoroczne stosowane jako poszerzenie bazy lub istniejącej już hali warsztatowej to tylko jeden przykład zastosowania. Namioty mogą funkcjonować tak samo efektywnie w innych, często skrajnie różnych branżach. Mowa tu o przemyśle, sporcie i rekreacji, czy też rolnictwie.

Hala namiotowa: pozwolenie czy zgłoszenie
Napisz do nas

Napisz do nas