wysokość hali
Baza wiedzy

Wysokość hali sportowej, produkcyjnej lub magazynowej: jaka jest minimalna, a jaka optymalna przestrzeń?

Wysokość hali bez tajemnic. Jak wysoka powinna być hala sportowa, produkcyjna, lub magazynowa? Od czego to zależy i co mówią przepisy?

W tej publikacji — spis treści:
1. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi – przepisy
2. Minimalna wysokość hali sportowej, produkcyjnej i magazynowej
3. Optymalna wysokość hal namiotowych

Jako Grupa Łukasiuk przywiązujemy uwagę do najdrobniejszych szczegółów wznoszonych przez nas hal. Obiekty dostosowujemy do potrzeb klienta, jednocześnie zachowując poszczególne normy i przepisy. Niezwykle ważnym aspektem jest wysokość hali namiotowej. Musi być ona dostosowana do funkcji, jaką będzie spełniał obiekt.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady projektowania hal namiotowych w kontekście ich minimalnej oraz optymalnej wysokości.

Wysokość pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi – przepisy

wysokość pomieszczeń w przepisach
Podstawowym rozporządzeniem określającym minimalną wysokość danego pomieszczenia jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065).

Jednak hale namiotowe nie są budynkami, tylko tymczasowymi obiektami budowlanymi, dlatego przepisów określających ich minimalną wysokość należy szukać gdzie indziej. W tym przypadku ważnym dokumentem jest  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650). Przepisy zawarte w rozporządzeniu odnoszą się do pomieszczeń, w których wykonywana jest praca. W taki sposób zostały określone następujące normy wysokości hali produkcyjnej:

Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

 • 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
 • 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wysokość pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, może być obniżona w przypadku zastosowania klimatyzacji – pod warunkiem uzyskania zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Wysokość określona w ust. 1 pkt 1 może być zmniejszona do:

 • 2,5 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia lub jeżeli w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości, które mieści się w budynku mieszkalnym, przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach i na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m3 wolnej objętości pomieszczenia;
 • 2,2 m w świetle – w dyżurce, portierni, kantorze, w kiosku ulicznym, dworcowym i innym, a także w pomieszczeniu usytuowanym na antresoli otwartej na większe pomieszczenie.

Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż:

 • 2,2 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
 • 2,5 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W pomieszczeniu o stropie pochyłym wymagania określone w ust. 1, 3 i 4 stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, przy czym w najniższym miejscu wysokość pomieszczenia nie może być mniejsza w świetle niż 1,9 m (licząc od poziomu podłogi do najniżej położonej części konstrukcyjnej sufitu).

Minimalna wysokość hali sportowej, produkcyjnej i magazynowej

Wymagania dotyczące wysokości hali produkcyjnej (oraz ich kondygnacji) są zróżnicowane. Minimalna wysokość poszczególnych pomieszczeń jest uzależniona od przeznaczenia obiektu. Hale, które funkcjonują w przemyśle produkcyjnym mogą być traktowane jako obiekty stałej lub czasowej pracy. Najczęściej są to obiekty magazynowe, które wymagają ciągłej obsługi magazynierów. W takiej sytuacji należy wziąć pod uwagę występowanie w nich czynników szkodliwych dla zdrowia.

Hale magazynowe są niezwykle uniwersalnymi obiektami. Efektem tego jest różnorodność składowanych towarów. Magazyny namiotowe znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim, branży logistycznej i chemicznej. Szczególnie ta ostatnia może wiązać się z obecnością czynników szkodliwych dla zdrowia.

Wysokość hal sportowych (m.in. jeździeckich) można rozpatrywać w analogiczny sposób.

Podstawą prawną do określenia wysokości takich pomieszczeń są:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) – art. 5,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) – § 44.

Jednak również w tym przypadku hala sportowa w formie namiotu nie może być zakwalifikowana jako budynek. Podczas planowania należy więc uwzględnić przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wysokość hali do jazdy konnej lub dedykowanej do innego sportu musi mieścić się w normach zawartych w w/w przepisach.

Drugim, bardzo ważnym dokumentem, zawierającym przepisy dotyczące wysokości hali produkcyjnej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla danego regionu nie ma takiego planu, wiążące będą warunki zabudowy wydane przez właściwy organ.

Optymalna wysokość hal namiotowych

optymalna wysokośćJaka jest optymalna wysokość hali magazynowej? W tym przypadku również kluczowe jest zastosowanie danego obiektu. Hale namiotowe dają wiele możliwości, co potwierdza zagospodarowywanie ich na różne powierzchnie magazynowe.

Nowoczesne magazyny można podzielić ze względu na wysokość składowania:

 • magazyn niskiego składowania – maksymalna wysokość przechowywania materiałów nie przekracza 4,2 metra,
 • magazyn średniego składowania – wysokość przechowywania materiałów mieści się w zakresie 4,2 – 7,2 metra,
 • magazyn wysokiego składowania – minimalna wysokość przechowywania materiałów jest większa od 7,2 metra.

Obecnie optymalnym rozwiązaniem jest magazyn wysokiego składowania. Odpowiada on współczesnym normom i trendom panującym w nowoczesnym przemyśle

Najważniejszym dokumentem, który reguluje wymagania stawiane magazynom wysokiego składowania, jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1950 ze zmianami).

Użytkowanie magazynu wysokiego składowania niesie ze sobą wiele korzyści. Pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni, ułatwia prowadzenie ewidencji towarów oraz daje możliwość zastosowania rozwiązań automatycznych.

Inżynierowie Grupy Łukasiuk na podstawie swojego doświadczenia są w stanie zaprojektować kubaturę hali w taki sposób, aby spełniała wymagania klienta i była dostosowana do specyfiki danej branży (zarówno przemysłowej, jak i rekreacyjnej).

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Duże hale namiotowe krok po kroku - jak wznieść obiekt zapewniający optymalną przestrzeń?

wpisy z bazy wiedzy

Ogrzewanie hali 100 m2, 200 m2, 300 m2, 400 m2 aż po 1000 m2 - jakie systemy grzewcze dobrać do wielkości?

wpisy z bazy wiedzy

Magazyn na plac budowy do składowania materiałów - jaka hala sprawdzi się najlepiej?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Kamil Księżopolski
Kamil Księżopolski

przedstawiciel handlowy

+48 790 881 799

Jędrzej Tomalak
Jędrzej Tomalak

przedstawiciel handlowy

+48 664 124 406

Patryk Włodarczyk
Patryk Włodarczyk

przedstawiciel handlowy

+48 662 476 401


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania